Faaliyet Alanları

 • Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
 • Devamı..
 • Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
 • Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
 • Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları,
 • Devamı..
 • Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması,  tescili, korunması ve devri işlemleri,
 • Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgilİ danışmanlık hizmeti  verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi,
 • Telif hakları,
 • Devamı..
 • Alacağın tahsili  amaçlı icra ve iflas takipleri,
 • Borçlu ya da  alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve  yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
 • İflas Erteleme,
 • Her türlü idari  başvuru ve itirazların yapılması,
 • İdari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi,
 • Dava takibi ve  uyuşmazlıkların çözümü,
 • Devamı..
 • Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması,
 • Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözülmesi,
 • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması,
 • Devamı..
 • KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,
 • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,
 • Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi,
 • Devamı..
 • Yerinde incelemeler ve soruşturmalar konusunda hukuki danışmanlık,
 • Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvuruları,
 • Global çapta pişmanlık başvuruları desteği,
 • Devamı..
 • Şirket genel kurul  toplantılarının yapılması,
 • Sermaye  artırımları/indirimleri,
 • Sermaye piyasası  mevzuatı kapsamında danışmanlık,
 • Devamı..
 • Alım Satım Sözleşmeleri,
 • Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi,
 • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler,
 • Devamı..
 • Bilişim Teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi,
 • Bilgi Teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümlerinin sunulması,
 • Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamında işlemlerin takibi,
 • Devamı..
 • Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davalarının takibi,
 • Hakaret, iftira, onur kırıcı yayınlara karşı hukuk yollarının yürütülmesi,
 • Özel televizyon kuruluşları hakkında RTÜK ve diğer idari merciler nezdinde  hukuki prosedürlerin  yürütülmesi,
 • Devamı..
 • Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadilleri,
 • EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi,
 • Enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması, hisse devirleri,
 • Devamı..
 • Tapu işlemleri,
 • Kiralama sözleşmeleri,
 • Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri,
 • Devamı..
 • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
 • İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,
 • Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),
 • Devamı..
 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
 • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
 • Devamı..