İcra İflas Kanunu 2021 Konkordato Değişiklikleri

logo

İİK 2021 Değişiklikleri

7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlardaki Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 19 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu değişikliklerin önemli bir kısmı konkordatoya ilişkin olup bu makalemizde bu değişiklikler üzerinde duracağız.

Önem atfettiğimiz değişiklikler:

·       2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 241. Maddesine ek üçüncü fıkra eklendi. Bu düzenleme aynen şu şekildedir:

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler bir bütün olarak satılır.

İİK 241.Madde malların paraya çevrilmesi usulünü düzenlemektedir. Bu maddenin kapsamını oluşturan durumların varlığını halinde işletmeler bir bütün olarak satılacak ve bu satış işlemine uygulanacak hüküm; taşınmazın paraya çevrilmesine ilişkin uygulanacak hükümler olacaktır.

·       2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 295. Maddesine ek fıkra eklendi. Bu düzenleme aynen şu şekildedir:

Şu kadar ki, rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise 297 nci maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre satışına izin verilebilir. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılır.

Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamazdı ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemezdi, anılan değişiklik ile birlikte buna bir istisna getirilmiştir. Konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülemez veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise artık satışa izin verilebiliyor.

·       Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları başlığını taşıyan İİK 296. Maddesine ek bir cümle eklendi. Bu düzenleme aynen şu şekildedir:

Bu fıkra kapsamında geçici ve kesin mühlet süresince devam eden sözleşmeler nedeniyle borçlanılan edimler karşılıklı olarak ifa edilir.

Değişen hüküm bağlamında, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerin devam edeceği esası benimsenmiştir. Ayrıca maddenin eski halinden farklı olarak, borçlunun konkordato komiserinin uygun görüşü ve mahkemenin izniyle feshedebileceği sözleşmelerin “aşırı külfetli” olması aranmış ve feshedilebilecek sözleşmelerin kapsamı daraltılmıştır.

·       Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları başlıklı İİK 297. Maddesinin ikinci fıkrasında bazı değişlikler yapılmıştır. Değişiklik aynen şu şekildedir:

Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz; taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemez ve takyit edemez. Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun muvafakatini almak zorundadır.

Bu sınırlama değişiklikten önce yalnızca taşınmazlar ve işletmenin devamlı tesisatı için uygulanmaktaydı. Yapılan değişiklik ile maddede sayılan işlemlerin vuku bulması halinde mahkemenin taktir yetkisine bağlı olmaktan çıkmış olup, alacaklılar kurulunun görüşü değil onayının alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Sonuç olarak yapılan bu değişiklikle birlikte eskiden konkordatoya ilişkin belirsiz ve karmaşık olan hususlar netlik kazanmıştır.