İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması,
  • Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli,
  • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması,
  • Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması,
  • İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi,
  • Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması,
  • İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması,
  • Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi.